วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2/2554

ค 21102  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 1/7, 1/10

ค 33102  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6, 6/7